Generell information om bilskrotning

Miljöarbete miljöfördelar och viktiga fakta

Vägtrafikens omfattande avgasutsläpp påverkar vår natur mycket negativt
genom försurande, gödande och ozonbildande ämnen.

Dessa har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Förbränningen av
fossila bränslen som diesel och bensin ger upphov till koldioxidutsläpp vilket bidrar till växthuseffekten och har en mycket negativ påverkan på klimatet. 

Genom att skrota ut äldre fordon kan stora miljövinster göras nationellt men även internationellt. 

För att försöka minska utsläppen av de klimatpåverkande gaserna krävs effektiva styrmedel som förbättrar bilarnas energieffektivitet, ökar andelen miljöanpassade fordon och bränslen samt dämpar den förvänatde trafikökningen .Ett annat exempel på effektivt styrmedel skulle vara ett återinförande av skrotningspremien.

I bilarna finns flera miljöfarliga ämnen som bly, oljor, syror, diesel, bensin samt explosiva föremål som airbagsystem.

Dessa ämnen påverkar vår miljö dels under bilens förväntade livstid men även lång tid efter denna.
utsläppen av växthusgaser från moderna bilar är till exempel är så mycket som en tredjedel  jämfört med bilar från 70-80 talet.

Svensk lagstiftning meddelar att 85 % av bilens vikt bör återvinnas och återanvändas: Sveriges auktoriserad bildemonteringar ansvarar således för att alla fordon demonteras på ett korrekt sätt och miljöfarligt avfall skiljs från renare råvaror såsom glas, plast och metall som med fördel återvinns.

Skrotabilen.com vill verka för en uppmuntran och stimulans för att skrotningspremien återinförs. Detta skulle innebära en avsevärd sänkning av dagens koldioxidutsläpp i Sverige.

Faktaexempel och siffror


Till exempel under 2013 skrotades totalt 189178 stycken bilar , lastbilar och bussar med totalvikt högst 3.5 ton vilket kan jämföras med år 2012 då det skrotades upp till 185616 st bilar.
Bilar av årsmodell 1998 års modell stod för den största andelen av skrotade bilar under år 2013 med ca 15500 st bilar tätt följt av årsmodell 1997 med ca 14700 stycken bilar och 1999 årsmodell med ca 13850 bilar.

Hårdare regler för auktoriserade bildemonteringar började gälla från April 2002:
Det krävs bland annat tät hård golvyta på anläggningen. Alla miljöfarliga komponenter måste tas bort ur bilar innan någon form av slutskrotning kan påbörjas.
Exempel på sådana komponeter är glas, airbags, metall, vätskor, syror, batterier, kvicksilverkomponenter, gummi.
Reglerna är homogena för hela Eu området.

Allmän information gällande fordonsflytt från kommuner och därpå följande hantering såsom skrotning.

Om ett fordon står i vägen eller hindrar trafiken och ägaren tycks ha övergett fordonet kan kommuner och myndigheter besluta om 
tvångsförflyttning. Exempel på  sådan plats kan vara parkering på allmän väg , övergångsställe, plats med skymd sikt i korsning med mera.
Myndigheten har då rätt att flytta fordonet till närmaste lagliga parkeringsplats.

Andra orsaker till varför fordon hämtas kan vara att fordonet klassas som övergivet fordonsvrak. Myndighetet har då rätt att omhänderta och skrota fordonet eller bilen efter att den lagliga processen har fortskridit.
I samtliga av dessa fall debiterar kommunen enligt vid varje gällande tidpunkt gällande prislista en kostnad som kan uppgå till tusentals kronor.
Vi rekomenderar att anlita vår kostnadsfria hämtningsservice istället och därmed spara stora pengar vid skrotning av skrotbilen.
Skrota bilen i Stockholm tar inget ansvar för myndigheters tvångsförflyttningar eller beslut om skrotning enligt förordningen om fordonsvrak. 
Mer information om kommunernas arbete får du hos respektive kommuns trafikkontor.
Har ditt fordon blivit tvångsflyttat i Södertälje kommun kan du läsa mer här
För Stockholm Stad läs mer här
För Huddinge kommun läs mer här

Producentansvar 

Produncentansvaret är fordonstillverkarnas och yrkesmässiga importörers
lagliga ansvar att tillse att de producerade fordonen skrotas på ett regelmässigt och korrekt sätt.
I praktiken innebär de att fordonsägare har rätt att lämna in sin bil kostnadfritt för skrotning hos en auktoriserad bildemontering. Kostnaden för skrotningen och återvinningen står tillverkaren eller den yrkesmässiga importören för.

Vilka fabrikat har då producentansvar? Läs mer om detta på Bil Swedens hemsida eller på  Naturvårdverkets hemsida

Regelverket gällande bilskrotning  

Naturvårdsverkets publikation Handbok Bilskrot
Naturvårdsverkets publikation Vägledning Skrotbilar

Förbud mot export av skrotbilar enligt EU lag.

Bilar och fordon som betraktas som avfall får ej exporteras utomlands till länder som Afrika, Asien ,Irak, Iran och andra länder i Mellanöstern.

Skrotning skall enligt lag ske i Sverige eller annat OECD, eller land tillhörande Europeiska gemenskapen.
Läs mer på Naturvårdsverket hemsida

Viktigt att tänka på vid val av bilskrot & bildemontering

Mer information om bilskrotning på Transportsyrelsens hemsida